Pensant en una coberta plana pel teu habitatge?

 

Coneix les utilitats i els tipus de cobertes planes que existeixen avui dia en aquest article del nostre blog.

Si fem una mirada enrere, en un principi, les cobertes planes es construïen en civilitzacions que es trobaven en zones d’escasses precipitacions per tal de recollir l’aigua que es quedava estancada en la coberta.

Les primeres cobertes planes de les quals nosaltres en tenim coneixement es fabricaven amb troncs de palmera i canyís.  També existien cobertes planes fetes d’argila com a material aïllant i, per altra banda, hi havia les cobertes primitives anomenades ‘terrats’, ja que es construïen amb terra o fang.

Al llarg del temps, les millores en la tècnica i els materials emprats, van permetre desenvolupar terrats més grans que han anat responent a diverses necessitats. Actualment, inclòs alguns es divideixen en petits faldons (superfícies que conformen la coberta) i apareixen també nous mètodes de conductes d’evacuació de l’aigua per baixants interiors de la vivenda o l’edifici fins al sòl.

 

Segons els materials emprats i la col·locació de les capes, les cobertes planes es divideixen en les següents tipologies:

Pel seu acabat i utilitat

 • Transitable: el revestiment superior permet que les persones puguin utilitzar la superfície.
 • No transitable: no està pensat pel trànsit habitual de persones, tan sols per manteniment.
 • Enjardinada: la coberta suporta una capa de terra amb vegetació.
 • Inundada: coberta permanentment inundada amb uns centímetres d’aigua.
 • Per aparcament: apta per l’aparcament de vehicles.

Per la seva composició

 • Freda: amb càmera d’aire entre l’estructura i el revestiment exterior.
 • Calenta: el revestiment i aïllant descansen directament sobre l’estructura.
 • Flotant: d’una fulla calent sobre la que es construeix una superfície transitable damunt de suports puntuals. Sol ser invertida.

Per la disposició de l’aïllant

 • Tradicional: impermeabilitzant sobre aïllant.
 • Invertida: aïllant sobre impermeabilitzant.

 

Les cobertes planes es componen dels següents elements:

 • Estructura de suport: per suportar la pròpia estructura i les càrregues que hi puguin haver a sobre.
 • Aïllant tèrmic: per tal de reduir l’intercanvi de fred o calor amb l’exterior.
 • Làmina impermeabilitzant: per tal de protegir la vivenda o l’edifici de l’aigua.
 • Protecció superior: per fer front a les condicions climatològiques com les radiacions solars i el desgast.
 • Acabat: complirà la seva funció de revestiment pràctic o estètic.
 • Drenatge: Conjunt de conductes i elements que canalitzen l’aigua a l’exterior.

Exemple d’elements d’una coberta plana enjardinada.

 
Aquests són alguns exemples de cobertes planes que hem trobat interessant mostrar-te:


Actualment a Projectes Cerdanya estem construint aquesta coberta plana no transitable amb graves a l’obra de Bolvir, la Cerdanya.

El Pavelló Alemany de Barcelona va ser dissenyat per Ludwig Mies van der Rohe com a pavelló nacional d’Alemanya per a l’Exposició Internacional de Barcelona que es va celebrar a Montjuïc l’any 1929. El Pavelló de Barcelona, obra simbòlica del Moviment Modern.