Seguretat en l’Obra

Per arribar a l’èxit d’un projecte de construcció o rehabilitació, a part del resultat final, és molt important tant la planificació com l’execució d’aquest.

Un dels punts que volem emfatitzar en l’article d’avui és la seguretat en l’obra, tant dels treballadors com dels possibles visitants que hi puguin haver.

Per tal de garantir aquesta seguretat, l’empresa promotora ha d’establir per escrit les normes de sanitat i seguretat, delegant responsabilitats concretes de gestió i supervisió a encarregats i també a tots els nivells. L’anomenat Pla de Seguretat i Salut (PSS) ha d’estar aprovat abans del començament de l’obra i inclou totes les funcions i els elements necessaris per identificar, avaluar i planificar la prevenció davant dels riscs que hi puguin haver durant l’obra garantint la integritat física i la salut de les persones presents en la construcció i qualsevol activitat relacionada en el projecte. Per descomptat s’han d’enumerar les proteccions a utilitzar tant de forma individual com col·lectiva, així com els treballs durant l’obra en què en serà obligatori l’ús, en funció dels riscs que aporti la feina.

Aquesta salut i seguretat i també, el seu millorament, depenen de la col·laboració, comunicació fluida i formació necessària de tots els que formen part del projecte: patrons, obrers, encarregats, supervisors, direcció, etc. Els quals poden presentar alternatives o suggeriments si s’escauen en cada cas, ja que cada obra és un món diferent amb diversos condicionants.

La gestió de la seguretat té com a funcions planificar, identificar àrees problemàtiques, coordinar, controlar i dirigir les activitats de seguretat en l’obra amb els següents objectius:

 • Aconseguir un ambient i treball segurs.
 • Preveure accidents i malalties.
 • Eliminar perills i riscs potencials.
 • Que els treballadors siguin conscients de la seguretat i rebin l’entrenament necessari.
 • Que els materials, equip i eines compleixin amb normes de seguretat.
 • Que s’utilitzin les proteccions col·lectives i individuals.
 • Que es planifiquin les activitats amb especial èmfasi a les que tindran lloc de forma simultània.

Tot plegat, serà revisat pel supervisor també anomenat “punter”, “capatàs”, “encarregat”, etc. El qual ha de comptar amb el suport directe de la direcció d’obra.

Individualment, cada treballador ha de tenir cura de la seva seguretat i la dels companys, indicant qualsevol problema que se’ls pugui plantejar i fent controls de seguretat en el medi que es disposen a treballar i les eines que utilitzaran en el moment.

Tot i així, tota obra ha de disposar d’un pla d’emergència en cas d’accident, incendi, etc. On s’especificaran els itineraris als centres d’assistència més propers, els telèfons d’emergència i les actuacions a dur a terme en tal cas, aquesta informació ha d’arribar a tots els treballadors.

Finalment, en tot pla de seguretat, a més a més, han de figurar al detall els següents Plànols:

 • De situació dels serveis assistencials.
 • De detall de proteccions.
 • De detall de mitjans auxiliars.
 • D’excavació i les mesures a col·locar.
 • D’organització de l’obra i de serveis higiènics.
 • De situació de les proteccions col·lectives.
 • De detalls de la instal·lació elèctrica provisional d’obra.
 • De recorreguts d’evacuació.

En cas de coexistir diverses empreses realitzant diferents treballs, s’inclouran reunions de coordinació informant on donaran a conèixer entre elles els diferents riscs i mesures de prevenció necessaris i s’especificarà el personal responsable que haurà d’assistir, on es realitzaran, amb quina periodicitat i el protocol de cada acte.

A Projectes Cerdanya, tenim un grup d’industrials propis de total confiança per executar cada projecte amb les millors garanties de qualitat i seguretat.

¿Quins punts consideres més importants a l’hora de revisar un Pla de Seguretat? T’ha semblat interessant l’article? No dubtis en participar o compartir-lo!